ความเสี่ยง (3)

การบริหารความเสี่ยงเป็นการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงไม่ให้ไปสร้างความไม่แน่นอนแก่ผลการดำเนินงาน และ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงมักมีจำนวนมากดูแลทั้งหมดทุกปัจจัยจะทำให้เสียเวลาโดยไม่จำเป็น รวมถึง อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด ดังนั้นจึงต้องเริ่มบริหารความเสี่ยงด้วยการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

วิธีที่นิยมใช้ในการจัดลำดับความสำคัญก็คือการจัดทำ Risk matrix ซึ่งเป็น matrix ของความน่าจะเป็น (Likelihood) กับ ผลกระทบ (Impact) โดยมีเกณฑ์ว่าปัจจัยเสียงใดมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจากที่คาดหวังสูง ทั้งยังสร้างผลกระทบต่อผลการดำเนินงานมากหากเปลี่ยนแปลง จะถูกจัดให้มีความสำคัญสูง

ปัจจัยเสี่ยงคือปัจจัยที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ผลการดำเนินงานไม่แน่นอน) ได้แก่ข้อคาดหวังเกี่ยวกับทรัพยากรในแผน กับ ข้อสมมุติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ ปรากฏการภายนอกที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานตามแผน เช่น ข้อคาดหวังเกี่ยวกับ Competency ของคน ประสิทธิภาพของเครื่องจักร คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ ความถูกต้องแม่นยำของวิธีการทำงาน ฯลฯ ข้อสมมุติทางด้านตลาด ระบบการเงินการธนาคาร สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ในการจัดทำแผนต้องใส่ข้อคาดหวัง และ ข้อสมมุติตามที่กล่าวในย่อหน้าที่แล้ว (ปัจจัยเสี่ยง) ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจากเหตุที่คาดไม่ถึง (Unforeseen) แล้วจัดลำดับความสำคัญโดยใส่ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดใน Risk matrix นำปัจจัยเสี่ยงที่มีความสำคัญสูงไปเข้ากระบวนการบริหารความเสี่ยงวิธีต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วในความเสี่ยง (2) คือ ปิด กำจัด กระจาย ถ่ายโอน และ ลด หรือ ควบคุมปัจจัยที่อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมได้

การประเมินความเสี่ยงนอกจากจะใช้จัดลำดับความสำคัญตามที่กล่าวแล้วยังสามารถใช้ช่วยในการตัดสินใจได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ต้องทำ Likelihood ให้อยู่ในรูปแบบของ Probability และ Impact เป็นค่าเงิน ตัวอย่างเช่นการตัดสินใจซ่อม หรือ ไม่ซ่อมเครื่องจักรโดยมีเงื่อนไขคือถ้าซ่อมจะมีค่าใช้จ่าย X บาท แต่ถ้าไม่ซ่อมแล้วเครื่องจักรเกิดพังขึ้นมาจะทำให้เกิดความเสียหาย Y บาท โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าโอกาสเครื่องจักรจะพังมีเพียง 20% วิธีตัดสินใจก็คือเปรียบเทียบ X กับ 0.2*Y ถ้า X มากกว่าไม่ควรตัดสินใจซ่อม ถ้า X น้อยกว่าควรตัดสินใจซ่อม วิธีการไม่ยาก แต่คนที่มีกึ๋นพอจะบอกได้ว่า Probability เป็นเท่าใดอย่างถูกต้องแม่นยำหายาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: