Change (2)

สรรพสิ่งทั้งหลายในเอกภพทั้งที่มีชีวิต และ ไม่มีชีวิตล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มียกเว้น (ยังไม่เคยมีการค้นพบจุดหยุดนิ่งซึ่งคงสภาพ หรือ สถานะเดิมไว้ได้ตลอดกาล) อาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะสามัญของสรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งนี้สิ่งมีชีวิตนอกจากจะตกอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เองด้วย

พระพุทธเจ้าทรงค้นพบการเปลี่ยนแปลงนี้ และ เรียกว่าอนิจจัง แปลว่าไม่เที่ยง จัดเป็นหนึ่งในสามของสามัญลักษณะที่ประกอบด้วย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และ ด้วยการมองเห็นความไม่เที่ยงนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนเรื่องความไม่ประมาทไว้ในหลายโอกาส แม้ก่อนดับขันธ์ปรินิพพานก็ทรงสอนเรื่องความไม่ประมาทในปัจฉิมโอวาทว่า “ภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลาย สังขารทั้งปวงมีความเสื่อม ความสิ้นไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญาให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

ความเปลี่ยนแปลง ความไม่เที่ยง หรือ ความไม่แน่นอนเป็นเหตุทำให้เกิดความเสี่ยง อันหมายถึงความเป็นไปได้ที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงจะเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย เพื่อความไม่ประมาทจึงจำเป็นต้องบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการกระจาย ปิด ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง และ ลดความเสี่ยงตามที่แสดงในบทความความเสี่ยง (2)

เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในกระแสการเปลี่ยนแปลง บุคคลจึงไม่ควรตกอยู่ในความประมาทโดยการปฏิบัติตามหลัก 4P ที่ประกอบด้วย

1) Predict ทำนาย หรือ คาดการณ์ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต เปลี่ยนแล้วส่งผลกระทบอะไรบ้าง ทั้งแง่ดี และ แง่ร้าย

2) Prepare วางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นแผนสำรอง (Back up plan – Plan B) อย่างน้อยสองแผนคือแผนสำหรับมุมมองในแง่ดี (Optimistic) กับ แผนสำหรับมุมมองในแง่ร้าย (Pessimistic)

3) Prompt เตรียมตัวให้พร้อมด้วยการซักซ้อมตามแผนที่จัดทำไว้ในข้อ 2 เพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

4) Post change management บริหารจัดการช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปรกติอย่างรวดเร็ว

สรุปว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมถือว่าตกอยู่ในความประมาท เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะทำให้มีผลกระทบรุนแรง เพื่อความไม่ประมาทควรเตรียมตัวไว้บ้าง ถ้านึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรลองใช้หลัก 4P น่าจะช่วยได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: