MBA (10) – TQA

ในการบริหารธุรกิจ ทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอันประกอบด้วยหัวหน้าใหญ่ที่มีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (MD) หรือ ผู้จัดการใหญ่ (President) หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ อื่นๆ กับผู้บริหารระดับรองที่รายงานตรงต่อหัวหน้าใหญ่ เช่น รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายการค้า ฝ่ายบริหาร ฯลฯ มีหน้าที่ร่วมกันบริหารกิจการเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญคือ “กำไร” ทั้งในระยะสั้น (โดยทั่วไปใช้เวลาหนึ่งปี) และ ระยะยาว (การเจริญเติบโต)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ไม่ว่าจะใช้หลักการไหน หรือ วิธีใด จะเรียกหลักการ หรือ วิธีนั้นๆว่าอย่างไร ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผน ดำเนินการไปตามแผน ได้ผลอย่างไรนำไปเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถ้าผลที่เกิดจริงเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย ก็มีปัญหาให้แก้ไข ซึ่งเป็นไปตามวงจร PDCA ของ TQM อย่างไม่ผิดเพี้ยน แปลว่า TQM ใช้ในการบริหารธุรกิจได้

ถ้ายังแครงใจให้ไปดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้นกำเนิดของการบริหารคุณภาพ เนื่องจากที่นั่นเขาให้ความสำคัญกับการนำการบริหารคุณภาพมาใช้บริหารธุรกิจ โดยประธานาธิบดี หรือ รองฯ ให้เกียรติ์เป็นผู้มอบรางวัลที่ชื่อว่า Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) แก่บริษัทที่เป็นเลิศในการบริหาร

บริษัทจะเป็นเลิศได้ต้องมีผลประกอบการดีมีกำไร และ เติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ดังนั้นเกณฑ์ (Criteria) แรกที่ใช้ตัดสินว่าใครจะได้รางวัลก็คือ เกณฑ์ (A) ความสามารถในการทำกำไร (ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว) อันเป็นเป้าหมายที่ทีมผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นตัวตั้งต้นในการวางแผน (แผนงบประมาณสำหรับกำไรระยะสั้น แผนลงทุนสำหรับกำไรระยะยาว หรือ การเจริญเติบโต) ควบคุมให้ปฏิบัติตามแผน และ กิจกรรมอื่นๆในวงจร PDCA

แผนของทีมผู้บริหารระดับสูง จะแสดงความเชื่อมโยงถึงลูกค้า กระบวนการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้เกิดศักยภาพองค์การ ทำให้มีเกณฑ์ (B) เกี่ยวกับลูกค้า เช่น ความสามารถในการรักษาลูกค้าเก่า ความสามารถในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ฯลฯ เกณฑ์ (C) เกี่ยวกับกระบวนการภายใน เช่น ความสามารถในการผลิต การสร้างนวัตกรรม ฯลฯ และ เกณฑ์ (D) เกี่ยวกับศักยภาพองค์การ เช่น ความสามารถทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถจัดการสนับสนุน และ โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเป็นเกณฑ์ทางด้านผลที่ทีมผู้รับผิดชอบใช้เป็นตัวตั้งต้นในการวางแผน และ กิจกรรมอื่นๆตามวงจร PDCA เช่นเดียวกับทีมผู้บริหารระดับสูง

และ เพื่อประกันว่าจะบรรลุเกณฑ์ผลทั้งสี่ (A, B, C & D) MBNQA จึงกำหนดให้มีเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการ หรือ เกณฑ์เหตุด้วยได้แก่ เกณฑ์ (1) การนำ เกณฑ์ (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับผลทางด้านการเงิน (A) เกณฑ์ (3) เน้นลูกค้าสำหรับผลทางด้านลูกค้า (B) เกณฑ์ (6) จัดกระบวนการสำหรับผลทางด้านกระบวนการ (C) และ เกณฑ์ (4) การวัด วิเคราะห์ รวมถึงจัดการองค์ความรู้ กับ เกณฑ์ (5) มุ่งเน้นบุคลากร สำหรับผลทางด้านศักยภาพองค์การ (D)

เกณฑ์ผลเป็นเกณฑ์เชิงปริมาณ (Quantitative or Objective) ซึ่งต้องเป็นตัวเลขวัดค่าได้ ส่วนเกณฑ์เหตุเป็นเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Qualitative or Subjective) โดยให้ตอบคำถามที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้เกี่ยวข้องในการทำให้บรรลุเกณฑ์ผล เช่น ให้ผู้นำอธิบายถึงวิธีการนำ วิธีกำหนดกลยุทธ์ วิธีถ่ายทอดกลยุทธ์ไปยังผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ หรือ ให้ผู้เกี่ยวข้องอธิบายวิธีการวัด การวิเคราะห์ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ เป็นต้น

เกณฑ์ต่างๆของ MBNQA ที่ยกมาแสดงเป็นเพียงหลักการอย่างย่อ ตัวจริงมีรายละเอียดอีกมาก การผ่านเกณฑ์เป็นไปได้ยาก ผู้ได้รางวัลนี้ต้องเป็นเลิศจริงๆ อย่างไรก็ตาม TQM ช่วยให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ต้องเป็น TQM อย่างแท้จริง หมายถึงทุกคน ทุกหน่วยงานในองค์การต่างมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ

ประเทศไทยไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆหลายสิบประเทศที่ใช้เกณฑ์รางวัล MBNQA มาเป็นเกณฑ์สำหรับให้รางวัลบริษัทที่เป็นเลิศในนาม “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” (Thailand Quality Award เรียกย่อๆว่า TQA) มีการแจกรางวับทุกปีโดยนายกรัฐมนตรี หรือ ระดับรองฯ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ท

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: